Školní rok 2021/2022

vzhledem ke COVID-19

na Gymnáziu Dr. J. Pekaře

Na těchto stránkách naleznete vše potřebné k aktuálnímu dění ve vztahu ke COVID-19:

AKTUALITY:

Poslední aktualizace: 02.12.2021 (22.39 hod.)

INFORMACE K TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Aktualizováno pro termín testování 6.12.2021. Vše proběhne stejně jako v minulosti.

 • Testování bude probíhat ve třídách dle aktuálního rozvrhu na začátku 1. vyučovací hodiny! (Začátek je tedy v 7.55 hod.) Účast na 1. vyučovací hodině je povinná pro všechny žáky tj. i včetně očkovaných a po prodělání nemoci; testování bude probíhat pouze u neočkovaných a žáků, kterým vypršela lhůta 180 dní po prodělání.

 • Umístění tříd do jednotlivých učeben je dle aktuálního rozvrhu a po dokončení testování (cca 15 až 20 minut) pokračuje normální výuka.

 • Testování ve třídách provedou vyučující, kteří dle aktuálního rozvrhu 1. hodinu ve třídě vyučují.

 • Jediná výjimka bude u tříd 1. ročníku a 5.O, u kterých probíhá skupinová výuka jazyků. U těchto tříd bude umístění následující:

  • 5.O učebna 113 vyučující: Vn
   1.A učebna 006 vyučující: Hr
   1.B učebna 106 vyučující: Hl
   1.C učebna 013 vyučující: Ku

  • Po dokončení testování se žáci přesunou do svých učeben, kde bude pokračovat hodina jazyků.

 • Průběh testování bude stejný jako na začátku školního roku. Připomínáme, že respirátory a roušky jsou povinné pro všechny minimálně do ukončení testování! Při pozitivním výskytu odchází nakažený žák do izolace, domů.

 • V případě neúčasti žáka na 1. vyučovací hodině, musí žák absolvovat testování ihned po příchodu do školy. (Informace získá na sekretariátu školy.)

Obecně pár informací k samotnému testování:

 • Testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR

 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

 • Testovat se bude antigenními testy, které budou distribuovány školám

 • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

Instruktáž pro žáky, studenty a rodič

Video pro školy

Genrui-letak.pdf

Instruktážní leták od dodavatele Singclean testů

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO ŠKOLY

Covid ve školách – kdo o čem rozhoduje?

Další informace k výuce k distanční výuce u tříd v karanténě

Vážení studenti, zde jsou další důležité informace ...

Pro studenty v karanténě je výuka realizována distančním způsobem prostřednictvím virtuálních učeben na Pekcloudu. Sledujte své digitální učebny a informace od jednotlivých vyučujících.

U hlavních společně vyučovaných předmětů bude probíhat výuka dle reálných časů rozvrhu v online režimu přes odkazy na aplikaci Meet, které budou dostupné v učebnách Google. Sledujte informace od svých vyučujících.

Ostatní předměty - skupinová výuka bude řešena kombinací asynchronní a synchronní výuky dle uvážení a možností jednotlivých vyučujících. Opět sledujte informace v učebnách Google.

Aktuální seznam tříd v karanténě (u těchto tříd probíhá distanční výuka):

Aktualizace: 2.12.2021

Třídy:

 • žádná třída není v karanténě

Aktualizace dat v aplikaci Bakaláři

Vážení studenti,

ještě jednou prosím o důslednou aktualizaci kontaktních údajů ve webové aplikaci Bakalářů.

Zejména se jedná o telefonní čísla na zákonné zástupce (uvádět prosím bez mezer ve formátu 123456789) a emailový kontakt na Vás. Prosím o upřednostnění mailu na doméně Pekcloudu (např. ja.pekar@pekcloud.cz). Toto se týká zejména studentů vyšších ročníků.

Informace rozesíláme na školní maily, ale export dat pro KHS je aplikován z evidence programu Bakaláři.

Připomínáme, že základním informačním kanálem je tato webová stránka a účty na Pekcloudu, kde probíhá i digitální podpora výuky, případně online výuka.

Děkujeme za spolupráci.

GJP

Návštěva divadelního představení v rámci akcí konaných školou (skupina M3)

Základní informace je zde:

http://www.pekargmb.cz/gympl_novinky/gympl_novinky.php?zobr=2476&co=

Novinky!

Zdroj pochází ze stránek MZ: https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla (opatření platná od 1.9.2021)

Divadelní představení se mohou konat.

V prostorech s kapacitou do 3000 diváků musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),

 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

 • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,

 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Ve větších prostorech musí být z diváků nad limitem 3000 osob alespoň 50% plně očkováno nebo musí splnit podmínku prodělaného onemocnění covid-19. Dalších 50% diváků se může prokázat ostatními způsoby prokázání bezinfekčnosti.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.


Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

GDPR - informace pro žáky a rodiče

Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_zaku_testovani_Covid_19_2021_04_07 rodice.pdf